പുതിയ വൈറസ് മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം | NeoCov Coronavirus | Ethnic Health Court

 പുതിയ വൈറസ് മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം | NeoCov Coronavirus | Ethnic Health Courtഡെൽറ്റ, ഒമിക്രോൺ തുടങ്ങിയ കോവിഡ് വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഒരു കോവിഡ് വകഭേദമല്ല …

source

Related post